Föreningen

PRECIS är en branschförening för konsultföretag specialiserade på rådgivning och implementering inom Public Relations.

Föreningens syfte är att företräda medlemmarnas gemensamma intressen genom att framhålla värdet av Public Relations för att uppnå företags och organisationers affärs- och verksamhetsmål, verka för ökad kunskap om branschen samt att vårda och synliggöra den gemensamma branschnormen och fungera som ett kvalitetsmärke för medlemmarna.

Föreningen verkar för den svenska PR-konsultbranschens utveckling och ska vara en samlingspunkt för kollegialt utbyte av branschgemensamma frågor. För att driva utvecklingen i marknads-PR arrangeras tävlingen Spinn och PRECIS belönar årets bästa uppsats inom kommunikation med ett stipendium. För att stimulera intern diskussion i branschen anordnas årligen styrelsemöten, VD-träffar och informationstillfällen för medlemmar men även för externa intressenter. Föreningen har genom åren belyst och diskuterat lobbyismen bland annat i form av forskarrapporter och seminarier i Almedalen. PRECIS ska företräda och vara en röst för branschen i det offentliga samtalet. PRECIS driver ett fåtal för branschen prioriterade gemensamma frågor såsom till exempel; riktlinjer vid offentlig upphandling, värde- och mätfrågor samt synen på, och regleringen av lobbying. PRECIS tillhandahåller även fakta om branschen och ger kommentarer till journalister och andra intressenter som bevakar branschen.

Medlemskap i PRECIS markerar framför allt konsultföretagets vilja och engagemang när det gäller utveckling och kvalitet. Ett medlemskap i PRECIS innebär att man förbinder sig att verka enligt PRECIS branschnormer. Se vidare i PRECIS stadgar.Som medlem i PRECIS får företaget tillgång till ett utbildningsmaterial i branschnormerna, utformat som case-övningar, som kan användas för att utbilda och diskutera normer och spelregler internt.

PRECIS vill att kommunikationssektorn ska växa

Det ligger i allas intresse att det finns fler och kvalificerade kommunikatörer och kommunikationschefer, att kommunikationens roll blir ännu mer uppmärksammad i alla organisationer, för det ökar marknaden för oss som är konsulter. Läs mer

Vad gör PRECIS och vad gör andra?

Det finns många organisationer som företräder olika intressen inom PR- och kommunikation. Läs mer

Konsultföretag som är specialiserade på rådgivning inom public relations

Med denna omvärld råder det bred enighet om att PRECIS ska verka uteslutande som en branschförening för konsultföretag verksamma inom PR- och kommunikation, medlemsföretagen ska vara specialiserade på rådgivning inom public relations. Läs mer

Kort historik

Svenska PR-Byrån brukar anses som det äldsta PR-konsultföretaget i Sverige som fortfarande är verksamt, företaget startades 1956 och fusionerades 2001 med Gullers Grupp. Solberg Kommunikation bildades 1968 och Kreab startades i början av sjuttiotalet. Läs mer

Prioriterade aktiviteter under året

PRECIS representerar sina medlemsföretag och varje styrelse får sitt mandat från medlemsföretagen. Läs mer