Metoder och ersättning

PR-konsultföretagen och deras uppdragsgivare är aktiva på samhällsområden som är föremål för legal och frivillig reglering. Yttrandefrihetslagstiftning, pressetiska regler, insiderlagstiftning, börskontrakt, offentlighetsprincip etc. utgör det ramverk inom vilket PR-konsultföretagen verkar. Ett PR-konsultföretag kan givetvis inte göra något som en enskild medborgare eller annat företag inte kan göra.

Utöver detta ska PR-konsultföretaget uppträda hederligt och ärligt, samt i övrigt följa god affärssed.

Ett PR-konsultföretag får inte avsiktligt vilseleda kring fakta eller de intressen företaget företräder. Att kontakta intressenter under falska förespeglingar – exempelvis genom att utge sig för att vara journalist – är inte tillåtet.

Däremot kan en uppdragsgivare delegera uppgifter till ett PR-konsultföretag, vars medarbetare – för uppdragsgivarens räkning och inom gällande regler och överenskommelser – därmed kan agera i uppdragsgivarens namn.

PR-konsultföretaget får inte heller bryta mot regler eller avtal som reglerar uppdragsgivarens verksamhet och som PR-konsultföretaget har anledning att känna till. Detta gäller även om uppdragsgivaren skulle vilja bryta mot dessa regler. Det är PR-konsultföretagets skyldighet att upplysa kunden om att den bryter eller ämnar bryta mot föreliggande normer.

Ett PR-konsultföretag har inte någon allmän skyldighet att för utomstående berätta om sina uppdragsgivare eller uppdragens art. I en aktiv kontakt med tredje part i ett enskilt ärende – till exempel en journalist eller en beslutsfattare – bör dock PR-konsultföretaget på anmodan redovisa vem uppdragsgivaren är.

I allmänt hållna underhandskontakter eller samtal – exempelvis för orientering i en viss fråga – har kommunikationskonsulten ingen skyldighet att berätta om sina uppdragsgivare.

En enskild kommunikationskonsult ska inte ge aktiva råd till kund som önskar påverka beslut i folkvald församling där kommunikationskonsulten själv ingår. Konsulten får heller inte i sin yrkesutövning missbruka eventuella tillträdesprivilegier som han eller hon åtnjuter som folk- eller förtroendevald.

Om ett PR-konsultföretag väljer att ta betalt per timme, per enskilt projekt, för uppnått resultat eller enligt någon annan variabel är en fråga mellan företaget och uppdragsgivaren. PR-konsultföretag ska dock prissätta sina tjänster på ett sätt som inte riskerar andra yrkesgruppers integritet, vilket innebär att prissättning av en tjänst som är direkt koppad till enskilda befattningshavares beslut om till exempel införande av artikel är oetisk och ska undvikas.

PR-konsultföretaget ska iaktta god sed och återhållsamhet vad gäller gåvor och representation gentemot tredje part.