Normer

PR-konsultbranschen

Precis är en sammanslutning av företag i PR- och kommunikationskonsultbranschen.
Dessa normer syftar till att ge medlemsföretagen – men också deras kunder – ledning om vad som är god sed i branschen. Normer kan vägleda i komplicerade situationer, men de kan aldrig ersätta lagstiftning eller eget omdöme. Läs mer

PR-konsultbranschen och samhället

I ett öppet och demokratiskt samhälle har alla rätt att uttrycka sina uppfattningar och försöka övertyga andra, men också att anlita professionell hjälp för att göra så. Läs mer

Sekretess

Information som en uppdragsgivare givit i förtroende och som inte är offentlig, ska inte utan tillåtelse från uppdragsgivaren delges andra parter. PR-konsultföretagens nuvarande och tidigare uppdragsgivare ska kunna lita på att dessa uppgifter förblir konfidentiella. Läs mer

Metoder och ersättning

PR-konsultföretagen och deras uppdragsgivare är aktiva på samhällsområden som är föremål för legal och frivillig reglering. Yttrandefrihetslagstiftning, pressetiska regler, insiderlagstiftning, börskontrakt, offentlighetsprincip etc. utgör det ramverk inom vilket PR-konsultföretagen verkar. Ett PR-konsultföretag kan givetvis inte göra något som en enskild medborgare eller annat företag inte kan göra. Läs mer

Intressekonflikter mellan uppdrag

PR-konsultföretag kan arbeta med konkurrerande uppdragsgivare eller intressen.
Att bistå två eller flera uppdragsgivare i samma bransch är i grunden en fråga om det enskilda företagets professionella kapacitet. Läs mer

Rådgivarrollen

PR-konsultföretag bör inte ha verksamhet eller intressen som undergräver rollen som professionell rådgivare. Det är upp till varje företag och dess kunder att avgöra vad som är förenligt med deras affärsidé. Normen bör dock vara att PR-företagets förhållande till uppdragsgivaren ska präglas av professionell lojalitet gentemot uppdragsgivarens mål och intressen. Läs mer

Att neka och avsluta uppdrag

Grundregeln för branschen är att ingen verksamhet, som är laglig och förenlig med god affärssed, generellt kan nekas rådgivning eller annat bistånd i kommunikationsfrågor. Att välja bort uppdragsgivare är beslut som fattas av det enskilda PR-konsultföretaget. Läs mer

Utbildningsmaterial till normerna

Ett utbildningsmaterial till normerna som bland annat innehåller en mängd möjliga frågeställningar som pr-konsulter har att hantera finns tillgängligt för medlemsföretagen i PRECIS. Skriv ett mejl till info(a)precis.se och beställ dem kostnadsfritt.

Ladda ner normerna som pdf